Vedtægter

§ 1.
Navn: Foreningens navn er Humlebæk Erhvervsforening .

§ 2.
Hjemsted: Foreningens hjemsted er Humlebæk og dens adresse formandens.

§ 3.
Formål: Foreningen er upolitisk. Dens formål er at fremme erhvervslivet i Humlebæk, at varetage og samordne alle de erhvervsdrivendes generelle fælles interesser, både indbyrdes og i forhold til andre og til offentlige myndigheder.

§ 4.
Medlemskab: Som medlem af foreningen kan optages enhver erhvervsdrivende i Humlebækområdet.
Optagelse i foreningen sker ved henvendelse t il bestyrelsen, der kun kan nægte optagelse, hvis 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor. I tilfælde af nægtelse, skal spørgsmålet forelægges den førstkommende generalforsamling, hvis den pågældende ønsker det.
Ikke erhvervsdrivende organisationer, selskaber og lign. kan efter generalforsamlingens indstilling optages som medlemmer.

§ 5.
Kontingent: Kontingent fastlægges hvert år på generalforsamlingen.
Kontingent betales ved indmeldelsen.
Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren senest en 1. november til følgende 1. januar.

§ 6.
Bestyrelse: Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på den årlige ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen består af en formand, valgt direkte på generalforsamlingen for to år, og 4 medlemmer ligeledes valgt for to år, skiftevis 2 og 2. I øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv.
Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller nik mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Dagsorden skal angives.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 3 eller flere medlemmer inklusive formanden er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Der føres protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøder, og protokollen underskrives af protokolføreren i forbindelse med formanden.
Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og indadtil under ansvar over for generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan efter behov udpege personer med særlige tilknytninger eller interesseområder, der vedrører Fredensborg Kommunes erhvervsliv, til at deltage i bestyrelsens møder.

§ 7.
Generalforsamling: Den årlige ordinære generalforsamling afholdes i tiden 1. januar til 30. april i Humlebæk.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig indkaldelse til samtlige medlemmer og med samtidig angivelse af dagsordenen.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes af denne inden en måned, når mindst 15 medlemmer med angivelse af dagsorden skriftligt forlanger det. Indkaldelsen sker også her med 14 dages skriftlig varsel.

§ 8.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde inden 1. januar.
På generalforsamlingen gives en oversigt over foreningens virksomhed i det forløbne år, og det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse af generalforsamlingen.
Der tilkommer hvert medlem en stemme. For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen skal man have været medlem i 3 måneder. Der kan stemmes ved skrift lig fuldmagt.
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpel stemmeflerhed, dog kræver vedtægtsændringer 2/3 flertal af de afgivne stemmer.
Ved foreningens opløsning kræves mindst 2/3 flertal af samtlige foreningens medlemmer.
Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen senest 30 dage efter indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværendes stemmer.

§ 9.
Valg: Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og lader de nødvendige afstemninger afholde.
Afstemningerne foregår ved håndsoprækning, men skal ske skriftligt, når dirigenten, et medlem af bestyrelsen eller mindst 5 medlemmer forlanger det.
Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer skal altid ske skriftligt, såfremt der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges. Skulle stemmerne på 2 kandidater stå lige, foretages omvalg mellem disse to, skulle stemmerne atter stå lige, anvendes lodtrækning.
Står stemmerne om et forslag lige (hvor ikke kvalificeret flertal kræves) er dette forkastet.

§ 10.
Dagsorden: Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse m.m.
a. Valg af formand (hvert andet år).
b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
c. Valg af en suppleant.
d. Valg af en revisor.
6. Eventuelt.

§ 11.
Regnskab & Revision: Foreningens regnskabsår er fra 1.1-31.12.
Regnskabet, der udarbejdes af kassereren, skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en blandt medlemmer udenfor bestyrelsen valgt revisor.
Revisoren vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen.

§ 12.
Foreningens formue skal være anbragt i et pengeinstitut .

§ 13.
Foreningen forpligtes ved underskrift af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf den ene skal være formand.
Formanden kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser.
Hæftelse: Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen t il enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen
personlig hæftelse.

Som vedtaget på generalforsamlingen den 25. marts 2014.